Park reglement

Algemene richtlijnen

Banen 1, 2 en 3 zijn volgens de aangegeven regels bezet door vaste clubactiviteiten, zoals:

 1. Training
 2. Externe en interne competities en
 3. Overige clubactiviteiten

De resterende uren kunnen via het afhangsysteem ter beschikking komen om vrij te spelen. Baan 4 is het gehele seizoen afhangbaan. Echter tijdens de KNLTB competitie kan het bestuur baan 4, indien zij dit noodzakelijk acht, toewijzen aan competitieteams. Ook voor training en clubactiviteiten kan baan 4 worden geclaimd. Het claimen van deze baan zal kenbaar gemaakt worden op het tijdbord. Indien noodzakelijk kan alléén door het bestuur hiervan worden afgeweken.

Artikel 1: Toegang tot de banen

Naast het onderhoudspersoneel hebben alleen toegang tot de banen:

 1. Leden die ingeschreven staan bij de ledenadministratie.
 2. Introducés van leden.
 3. Juniorleden van tennisverenigingen die zijn aangesloten bij de KTV (Kempische Tennisverenigingen), in het bezit van een geldige KNLTB-ledenpas en waarvoor toestemming is gevraagd aan een bestuurslid.
 4. Vakantiegangers
  Tijdens de periode rond de vakantie (de maanden juli en augustus) kunnen vakantiegangers op bepaalde uren gebruik maken van tennisbanen. Om van deze regeling gebruik te maken gelden de volgende voorwaarden:

  1. Zij betalen een door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vast te stellen vergoeding.
  2. De speeltijden voor het gebruik van tennisbanen liggen dagelijks tussen 09.00 uur en 16.00 uur.
  3. Gegadigden dienen zich aan te melden en het verschuldigde bedrag vooraf te betalen bij de secretaris van onze tennisvereniging. Men ontvangt dan een kwitantie, een tijdelijke spelerspas en een overzicht met gedragsregels ontleent aan dit parkreglement.
  4. Tijdens de clubactiviteiten kunnen de vakantiegangers geen gebruik maken van de tennisbanen.

Indien leden introducés, zoals beschreven in B) en C), willen meenemen moeten de leden vooraf toestemming vragen aan een bestuurslid. De introducés, zoals beschreven in B) en C) kunnen slechts van de tennisbanen gebruik maken als deze banen niet door andere leden worden gebruikt. De leden die introducés meenemen moeten ook dan gebruik maken van het tijdbord (zie artikel 3). Leden die met introducés gebruik maken van de tennisbanen zijn aansprakelijk voor de door de introducés aangebrachte schade aan roerend en onroerend goed van de TV Vessem.

Artikel 2: Afhangen

 1. Ieder lid moet voordat men wil spelen afhangen op het tijdbord. Hiermee claimt men een speelduur van 45 minuten. Voordat elk lid gaat spelen moet hij of zij zijn/haar spelerspas in het tijdbord plaatsen. Spelen zonder je spelerspas geplaatst te hebben is niet toegestaan. Indien een baan niet bezet is kan men na afhangen direct spelen. Als een baan bezet is kan men op het tijdbord zien hoelang men moet wachten voordat de gewenste baan weer vrij is.
 2. Het is een goede gewoonte, liefhebbers uit te nodigen mee te spelen, als zo’n baan niet volledig bezet is.
 3. De uren van 16.00 uur tot 18.00 uur op werkdagen zijn de voorkeur afhanguren voor de jeugd t/m 11 jaar op baan 1 t/m 3. Baan 4 blijft ook tijdens deze uren, algemene afhangbaan, zowel voor jeugd- als seniorleden. Na 18.00 uur mag door genoemde jeugdleden niet worden afgehangen.

Artikel 3: Verplichtingen gebruikers van tennisbaan

Alle gebruikers van banen dienen:

 1. het onderhoudspersoneel hun werkzaamheden te laten verrichten;
 2. er voor te zorgen dat geen vuur, brandende sigaretten, kauwgom en andere dingen of voorwerpen op de baan komen die de mat kunnen beschadigen of op enige andere wijze schade aanbrengen;
 3. na het spelen de baan netjes achter te laten en eventuele afwijkingen aan de baan, netten en afrastering te melden aan het bestuur;
 4. tennisschoenen te dragen met een geschikte zool, zodanig dat de baan niet wordt beschadigd;
 5. tenniskleding te dragen die bij het uitoefenen van deze sport gebruikelijk is.

Artikel 4: Wanneer is baangebruik niet toegestaan?

De banen mogen niet gebruikt worden als:

 1. Het bestuur hiervoor geen toestemming heeft gegeven;
 2. de spelerspassen niet in het tijdbord zijn geplaatst;
 3. de banen bedekt zijn met sneeuw of met bevroren smeltwater;
 4. het dooit. Dit is het geval als de banen na een vorstperiode ontdooien en het dooiwater van de bevroren bovenlaag op de baan blijft staan;
 5. er na hevige regenval plassen op de baan staan;
 6. de kunststof mat beschadigen heeft die eerst hersteld dienen te worden.

Wanneer de banen niet bespeelbaar zijn als gevolg van de in a, c, d en f vermelde redenen, zal dit (zo spoedig mogelijk) ook via de website kenbaar worden gemaakt. Bij twijfel kunt u dus de website raadplegen.

Artikel 5: Wat is verboden op het tennispark?

Het is verboden op het tennispark:

 1. de afrastering en de omheining te beklimmen;
 2. zich zodanig te gedragen, dat schade aan gebouwen, beplantingen en gereedschap kan ontstaan;
 3. meegebrachte honden los te laten lopen.

Artikel 6: Verantwoordelijkheden ouders

Ouders die hun kinderen meebrengen zijn verantwoordelijk voor goed gedrag van de kinderen; de kinderen mogen zich niet op de banen bevinden en voor schade en ongelukken zijn de ouders zelf verantwoordelijk.

Artikel 7: Clubhuis “D’n Bonkerd”

Indien clubhuis “D’n Bonkerd” geopend is, dient men zich hierin ordelijk te gedragen. Er gelden de volgende (huis)regels:

 1. De consumpties dienen tegen contante betaling verkregen te worden.
 2. Op het terras wordt niet geserveerd.
 3. Gebruikte goederen zoals glazen en flessen dienen terugbezorgd te worden aan de balie.
 4. Aan kinderen onder de 16 jaar wordt geen alcohol geschonken
 5. In “D’n Bonkerd” mag niet gerookt worden.

Artikel 8: Aanwijzingen bestuur

Alle aanwijzingen van de bestuursleden dienen te worden opgevolgd.

Artikel 9: Verantwoording Vereniging

De vereniging draagt generlei verantwoording voor de eigendommen van leden of derden van welke aard dan ook die in de kleedruimte of waar dan ook in het tennispark aanwezig zijn.

Artikel 10: Schade

Ieder lid is verplicht schade zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur.

Artikel 11: Overige

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering dd. 25 januari 2008