Alcohol bestuursreglement

Preambule

In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van artikel 9 va de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement “Alcohol in sportkantines”;
 • in dit verband met "sportvereniging" wordt bedoeld TV Vessem te Vessem, aangesloten bij de KNLTB;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van TV Vessem het volgende bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken:
 • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
 1. Sociale Hygiëne:
 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de drank- en horecawet en verwante regelgeving, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 1. Leidinggevenden:
 • Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn ten minste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen onze vereniging dienen via een formulier doorgegeven te worden aan de gemeente Eersel. Deze leden zijn opgenomen in de informatiemap in clubhuis “d’n Bonkerd” van TV Vessem.
 1. Barvrijwilliger:
 • Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2: Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij twijfel de leeftijd van de aspirant-koper vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3: Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur van TV Vessem stelt het reglement zelf vast. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur desgewenst feedback vragen van de leden omtrent de bepalingen in het reglement. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4: Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschriftreglement

 1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement “Alcohol in sportkantines” van TV Vessem of een kopie hiervan is aanwezig in de kantine

Artikel 5: Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 4. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6: Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn gekoppeld aan door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals interne & externe competitie, festiviteiten en toernooien en voldoen aan de voorwaarden van de afgegeven drank- en horecavergunning.
 2. Van maandag tot en met zondag na 12.00 uur en tot 01.00 uur wordt conform de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Eersel alcohol geschonken.
 3. TV Vessem verkoopt dan wel verstrekt geen sterk alcoholische dranken en heeft geen enkele intentie dit beleid in de nabije toekomst te wijzigen.

Artikel 7: Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

 • Barvrijwilligers zijn bij voorkeur, zoals wettelijk vereist, ten minste 16 jaar oud
 • Zij hebben een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) gevolgd
 • Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd op een lijst, en
 • Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins betrokken.

Het bestuursreglement “Alcohol in sportkantines” en de “Instructie Verantwoord Alcohol Schenken” bevinden zich in de map “Alcohol in sportkantines”, welke ter inzage ligt in de kantine. Het bestuurs- of commissielid wijst de vrijwilligers op de inhoud van deze map en de verplichting om de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen. Tevens wordt men gewezen op de aanwezigheid van dit bestuursreglement “Alcohol in sportkantines”. Barvrijwilligers kunnen de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken verkrijgen via de website www.nocnsf.nl, een periodiek door de gemeente georganiseerde training volgen of deze van een terzake deskundige ontvangen. Een kopie van de certificaten IVA of een registratie van de barvrijwilligers die de instructie ontvangen hebben dient in de map “Alcohol in sportkantines” ter inzage in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8: Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1,2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9: Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht
 3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de drank- en horecawet indienen bij de gemeente

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen

Artikel 10: Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (voornamelijk het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Artikel 11: Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende sportbond.
 3. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.
 4. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
 5. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.

Dit bestuursreglement is geaccordeerd in de algemene ledenvergadering van 14 februari 2014 en qua schenktijden aangepast aan de laatste wijziging in de algemeen plaatselijke verordening van 24 april 2014.