Gedragscode en Vertrouwenspersoon

Preventief Beleid TV Vessem

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.
Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom heeft TV Vessem een preventief
beleid opgesteld, welke bestaat uit Gedragsregels, Aannamebeleid en een
Vertrouwenspersoon.

Gedragsregels

De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en
trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van
begeleiders en sporters in concrete situaties. TV Vessem hanteert de gedragscodes en
reglementen zoals opgesteld door de KNTLB. Voor de gedragsregels voor specifieke
doelgroepen, klik hieronder:


Aannamebeleid

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de vereniging en maken het mogelijk dat zo veel mogelijk
mensen onbezorgd kunnen sporten bij onze club. De vrijwilligers spelen een belangrijke rol
bij het creëren van een veilige werkomgeving. Om de integriteit van onze vrijwilligers te
borgen, doorloopt TV Vessem bij de aanstelling van nieuwe vrijwilligers één of meer van de
volgende stappen:

 • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffend commissieverantwoordelijken
 • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke
  beperking werkt – tot deze groep behoren de trainer, de jeugdcommissieleden en de
  begeleider van jeugdteams, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  aangevraagd. Dit wordt elke drie jaar herhaald. Ook voor bestuursleden wordt een
  VOG aangevraagd;
 • Als de vrijwilliger bij een andere vereniging vandaan komt, kan er een referentie
  check gevraagd worden.

De vrijwilliger wordt op de hoogte gesteld van onze gedragscodes met de vraag zich
daaraan te conformeren.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en treiteren zijn vormen van
gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van TV
Vessem probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en
heeft in dit kader een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

De taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

 1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere
  actie niet gewenst wordt
 2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag
 3.  Het in behandeling nemen van problemen van leden van TV Vessem met betrekking
  tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning,
  begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
  Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als
  bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar
  een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.
 4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van TV Vessem ten aanzien
  van het beleid op het park van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
 5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op
  het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken.
 6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet
  overschrijden van grenzen.
 7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.  

De VCP van TV Vessem is: Cora BLanken, ([email protected]).

Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de KNLTB.

Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de
regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende
ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van
anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur
bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken.
Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.