Parkreglement

Algemene richtlijnen

Banen 1, 2 en 3 zijn volgens de aangegeven regels bezet door vaste clubactiviteiten, zoals:

 1. Training
 2. Externe en interne competities en
 3. Overige clubactiviteiten

De resterende uren kan er vrij worden gespeeld op deze banen. Aangezien er voldoende spreiding in de baanbezetting is, wordt er geen gebruik gemaakt van een afhangsysteem.
Baan 4 is het gehele seizoen beschikbaar voor vrij spelen. Tijdens de KNLTB-competitie kan het bestuur baan 4, indien zij dit noodzakelijk acht, toewijzen aan competitieteams. Ook voor training en clubactiviteiten kan baan 4 worden geclaimd. Het claimen van deze baan zal via een mail aan de leden en publicatie op het informatiebord kenbaar worden gemaakt.
Indien noodzakelijk kan alleen door het bestuur hiervan worden afgeweken.

Artikel 1: Toegang tot de banen

Naast het onderhoudspersoneel hebben alleen toegang tot de banen:

 1. Leden die ingeschreven staan bij de ledenadministratie.
 2. Introducés van leden.
 3. Juniorleden van tennisverenigingen die zijn aangesloten bij de KTV (Kempische Tennisverenigingen), in het bezit van een geldige KNLTB-ledenpas en waarvoor toestemming is gevraagd aan een bestuurslid.

Artikel 2: Speeltijd

 1. Wanneer leden van TV Vessem (en hun eventuele introducés) beginnen met vrij spelen op één van de banen dan hebben zij recht op een speelduur van 45 minuten.
 2. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een afhangsysteem wordt van de leden verwacht dat zij zich bij het toepassen van deze regel sociaal opstellen ten opzichte van de andere leden die willen spelen. Wanneer alle banen bezet zijn en er komen leden die ook willen spelen dan dienen de leden die het langst tennissen, kenbaar te maken hoe laat ze zijn begonnen. Zij dienen met de leden die erbij zijn gekomen af te spreken hoe laat zij de baan voor hen vrij maken.
 3. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij problemen rond de toepassing van deze regel maatregelen te nemen tegen individuele leden.

Artikel 3: Introductieregeling

Indien leden introducés willen meenemen moeten de leden vooraf toestemming vragen aan een bestuurslid. De introducés kunnen slechts van de tennisbanen gebruik maken als deze banen niet door andere leden worden gebruikt. Leden die met introducés gebruik maken van de tennisbanen zijn aansprakelijk voor de door de introducés aangebrachte schade aan roerend en onroerend goed van de TV Vessem.

Artikel 4: Verplichtingen gebruikers van tennisbaan

Alle gebruikers van banen dienen:

 1. Het onderhoudspersoneel hun werkzaamheden te laten verrichten;
 2. Er voor te zorgen dat geen vuur, brandende sigaretten, kauwgom en andere dingen of voorwerpen op de baan komen die de mat kunnen beschadigen of op enige andere wijze schade aanbrengen;
 3. Na het spelen de baan netjes achter te laten en eventuele afwijkingen aan de baan, netten en afrastering te melden aan het bestuur;
 4. Tennisschoenen te dragen met een geschikte zool, zodanig dat de baan niet wordt beschadigd;
 5. Tenniskleding te dragen die bij het uitoefenen van deze sport gebruikelijk is.

Artikel 5: Wanneer is baangebruik niet toegestaan?

De banen mogen niet gebruikt worden als:

 1. Het bestuur hiervoor geen toestemming heeft gegeven;
 2. De banen bedekt zijn met sneeuw of met bevroren smeltwater;
 3. Het dooit. Dit is het geval als de banen na een vorstperiode ontdooien en het dooiwater van de bevroren bovenlaag op de baan blijft staan;
 4. Er na hevige regenval plassen op de baan staan;
 5. De kunststof mat beschadigen heeft die eerst hersteld dienen te worden.

Wanneer de banen niet bespeelbaar zijn als gevolg van de in 1,2,3,5 vermelde redenen, zal dit (zo spoedig mogelijk) ook via de website kenbaar worden gemaakt. Bij twijfel kunt u dus de website raadplegen.

Artikel 6: Wat is verboden op het tennispark?

Het is verboden op het tennispark:

 1. De afrastering en de omheining te beklimmen;
 2. Zich zodanig te gedragen, dat schade aan gebouwen, beplantingen en gereedschap kan ontstaan;
 3. Meegebrachte honden los te laten lopen.

Artikel 7: Verantwoordelijkheden ouders

Ouders die hun kinderen meebrengen zijn verantwoordelijk voor goed gedrag van de kinderen. De kinderen mogen zich niet op de banen bevinden en voor schade en ongelukken zijn de ouders zelf verantwoordelijk.

Artikel 8: Clubhuis "D'n Bonkerd"

Indien clubhuis “D’n Bonkerd” geopend is, dient men zich hierin ordelijk te gedragen. Er gelden de volgende (huis)regels:

 1. De consumpties dienen tegen contante betaling verkregen te worden.
 2. Op het terras wordt niet geserveerd.
 3. Gebruikte goederen zoals glazen en flessen dienen terugbezorgd te worden aan de bar.
 4. Aan kinderen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken
 5. In "D'n Bonkerd" mag niet gerookt worden.

Artikel 9: Aanwijzingen bestuur

Alle aanwijzingen van de bestuursleden dienen te worden opgevolgd.

Artikel 10: Verantwoording Vereniging

De vereniging draagt generlei verantwoording voor de eigendommen van leden of derden van welke aard dan ook die in de kleedruimte of waar dan ook in het tennispark aanwezig zijn.

Artikel 11: Schade

Ieder lid is verplicht schade zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur.

Artikel 12: Overige

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering dd. 26 januari 2018