Huishoudelijk reglement

Artikel 1:

Het bestuur stelt een parkreglement op. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het parkreglement. Tevens dienen de leden zich te houden aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of technische commissie. Het parkreglement mag niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement.

Artikel 2: Plichten van de leden

De leden van TV Vessem verplichten zich tot het volgende:

 1. Zich te houden aan hetgeen is omschreven in artikel 1.
 2. Adresveranderingen per datum van wijziging aan het secretariaat op te geven.
 3. Contributie en eventueel verschuldigd entreegeld worden geïnd met automatische incasso. Indien geen toestemming tot automatische incasso wordt gegeven, worden per adres administratiekosten in rekening gebracht, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
  Contributie en entreegeld te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende nota. De uiterste datum is 1 maart van het betreffende verenigingsjaar.

Artikel 3: Rechten van de leden

De leden van TV Vessem hebben de volgende rechten:

 1. Spelen op de banen zoals voor hen is vastgesteld in het parkreglement.
 2. Het introduceren van niet-leden volgens de regels neergelegd in het parkreglement.
 3. Leden, die na het opzeggen als senior of junior lid, wegens privéomstandigheden, en direct ondersteunend lid worden, behoeven indien ze binnen 2 jaar weer lid worden, geen entreegeld te betalen.
 4. De leden hebben het recht alle vergaderingen, bijeenkomsten en wedstrijden, georganiseerd door de vereniging, bij te wonen met uitzondering van bestuursvergaderingen en kascommissievergaderingen.

Artikel 4: Aanmelding en toelating van leden

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door volledige invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier; bij minderjarige dient de ondertekening te geschieden door die persoon, die de macht uitoefent over de minderjarige (zie verder artikel 14).
 2. Het bestuur beslist over de toelating.
 3. Bij niet-toelaten door het bestuur kan de algemene ledenvergadering bij meerderheid van 2/3 deel van de geldig uitgebrachte stemmen alsnog tot toelating besluiten.
 4. Leden, die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, dan wel geschorst zijn door de KNLTB, kunnen geen lid worden.

Artikel 5: Vergaderingen

 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft de leiding van deze vergaderingen en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. Indien binnen 14 dagen hieraan geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers overeenkomstig artikel 13 van de statuten zelf de vergadering bijeenroepen.

Artikel 6: Kascommissie

Conform artikel 11, lid 4 van de statuten benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks 2 leden die geen deel uitmaken van het bestuur, als lid van de kascommissie, telkens geldend voor de duur van één jaar. Tevens wordt een plaatsvervangend lid benoemd, die een van de benoemde kan vervangen.

Artikel 7: Andere commissies

De algemene ledenvergadering kan één of meerdere commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. De commissie blijft verantwoording verschuldigd aan de instantie die hen heeft benoemd en kan ook door deze instantie worden ontbonden

De Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV)

Artikel 8: Het stellen van kandidaten voor verkiezing van bestuurs- of commissieleden

 1. Voor het voorzien in vacatures worden door het bestuur kandidaten gesteld. De kandidaten moeten op de convocatie van de ledenvergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden, worden vermeld. Minstens 5 stemgerechtigde leden, dit zijn seniorleden, ereleden, buitenleden en leden van verdiensten, kunnen 7 dagen voor de aanvang van de betreffende vergadering schriftelijk namen van kandidaten indienen bij de secretaris. De kandidaatsstelling moet door de 5 leden en door de kandidaat zelf ondertekend zijn.
 2. Ter vergadering vindt de verkiezing plaats. Indien de voorzitter aftreedt, wordt deze ook door de ALV uit de bestuursleden gekozen.
 3. De gekozen personen hebben ten hoogste 3 jaar na hun verkiezing zitting, doch zijn onmiddellijk herkiesbaar. De bestuursleden treden bij toerbeurt af, het ene jaar 3 en het daaropvolgend jaar 2, enz., daarbij in acht genomen dat het aantal bestuursleden minstens uit 5 personen bestaat en uit een oneven aantal personen bestaat.
 4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende ALV een opvolger.

Artikel 9: Geldigheid besluiten

Een besluit van – of benoeming door de ALV niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig met inachtneming van artikel 16, lid 9 en lid 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens 2/3 deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemming niet inbegrepen, en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 10: Agenda ALV

 1. De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering wordt ± 4 weken vóór aanvang aan de leden bekendgemaakt.
 2. Op de agenda van de ALV komen, behalve de uit de statuten of huishoudelijk reglement voortvloeiende agendapunten, die agendapunten voor, die door tenminste 5 leden ondertekende 3 weken vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.
 3. Alle op de agenda voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Voorts wordt elk mondeling voorstel, samenhangend met een agendapunt, indien door 4 leden ondersteund, behandeld.
 4. Van de ALV worden notulen gemaakt.
 5. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.
 6. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 11: De jaarvergadering

 1. De jaarvergadering wordt uiterlijk gehouden in de maand januari.
 2. De agenda omvat:
  1. Goedkeuring notulen van de laatstgehouden ALV
  2. Bestuur mededelingen en ingekomen stukken
  3. Rekening en verantwoording van de penningmeester
  4. Vaststellen van de contributie, administratiekosten en boetes
  5. Vaststellen van de begroting van het verenigingsjaar
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Benoeming van de nieuwe kascommissie
  8. Verslag van commissies
  9. Verkiezing van bestuursleden (zie art. 8, huishoudelijk reglement)
  10. Vaststellen van het baanreglement
  11. Rondvraag

Artikel 12: Taak, functie en taakverdeling van het bestuur

In de eerste bestuursvergadering volgend op de jaarvergadering worden de taken en functies verdeeld onder de bestuursleden. Deze taakverdeling wordt aan de leden kenbaar gemaakt.

Artikel 13: Verplichtingen van het bestuur

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. Namen en adressen van de in art.4. der statuten bedoelden personen.
 2. Presentatielijsten en notulen van alle ALV-en en vergaderingen van het bestuur.
 3. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welke gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

De minimale bewaartermijn van deze administratie is 10 jaar, m.u.v. mogelijk historisch interessant materiaal voor de club.

Artikel 14: Aanmelding

Aanmelding, als bedoeld in art.5 van de statuten dient te geschieden op een daartoe door de secretaris beschikbaar te stellen formulier. Op dit formulier dienen vermeld te worden: naam – voornamen – postcode – woonplaats – adres – telefoonnummer – geboortejaar en –datum.

Artikel 15: Schaderegeling

Schade aan de vereniging of één hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 16: Financiële zaken

Het bedrag als bedoeld in art. 10, lid 3c van de statuten wordt gesteld op 5000 Euro, zegge vijfduizend euro.

Artikel 17:

Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website van TV Vessem. Desgewenst kan ieder lid bij het secretariaat een kopie bestellen.

Artikel 18:

De laatst goedgekeurde versie van het huishoudelijk reglement en de statuten worden op de website van TV Vessem gepubliceerd.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 januari 2018