Privacyverklaring

Inleiding

Tennisvereniging Vessem (TV Vessem) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Vessem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt het volgende met zich mee:

 • TV Vessem verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • We beperken de verwerking van je persoonsgegevens tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wanneer we je persoonsgegevens nodig hebben voor verwerking vragen we daar uitdrukkelijke toestemming voor;
 • TV Vessem heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld de KNLTB);
 • We zijn op de hoogte van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, respecteren deze en willen je er op wijzen.

Als TV Vessem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Heb je er naar aanleiding van de Privacy policy nog vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden of leveranciers van TV Vessem worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld de registratie van het lidmaatschap en de incasso van de contributie;
 • Communicatie met de leden, uitnodigingen aan de leden en het informeren van de leden (o.a. door het verzenden van een periodieke digitale nieuwsbrief);
 • Communicatie met leveranciers over opdrachten en/of producten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor verwerking van de persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;
 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Vessem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Lidmaatschapsnummer
  (dat wordt door de KNLTB gegenereerd bij het aangaan van het lidmaatschap)
 • Speelsterkte enkel (KNLTB)
 • Speelsterkte dubbel (KNLTB)

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door TV Vessem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).
Voor het bewaren van de gegevens geldt het volgende:

 • TV Vessem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt danwel op grond van de wet is vereist. Na opzegging van het lidmaatschap is de bewaartermijn 2 kalenderjaren.
 • Voor historische analyses van het ledenbestand wordt van de ledenlijst van het begin van elk jaar de volgende gegevens bewaard:
  • Voornaam;
  • Voorletters;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Bondsnummer;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Startdatum lidmaatschap;
  • Speelsterkte Enkel (KNLTB);
  • Speelsterkte dubbel (KNLTB)

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholders, zakelijke contacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholders, zakelijke contacten en/of geïnteresseerden worden door TV Vessem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Vessem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

De persoonsgegevens worden door TV Vessem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder, zakelijk contact en/of geïnteresseerde.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TV Vessem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • De website van TV Vessem maakt gebruik van een beveiligde verbinding (via een SSL-certificaat) en mail wordt veilig en versleuteld verstuurd en ontvangen (via TLS)
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden

Voor de registratie en uitvoering van het lidmaatschap maakt TV Vessem gebruik van de diensten van de KNLTB (de nationale tennisbond). De KNLTB heeft een eigen verantwoordelijkheid naar alle leden in het omgaan met je persoonsgegevens. Informatie over het privacybeleid van de KNLTB vind je via deze link: https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy

Over het volgende willen we je via deze privacy policy gaat wat uitgebreider informeren:
De KNLTB gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens in commerciële zin en houdt zich aan de juridische kaders. De KNLTB kan een samenwerking aangaan met een structurele of incidentele partner van de KNLTB, waarbij de NAW-gegevens en/of telefoonnummers van leden voor aanbiedingen of acties onder strikte voorwaarden gedeeld kunnen worden specifiek voor die aanbiedingen of acties. Let op: e-mailadressen worden niet gedeeld.

Wanneer je niet wenst te worden benaderd via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van het formulier ‘Recht van bezwaar’. Je gegevens worden dan niet gedeeld met partners van de KNLTB. Dit is de link naar het formulier: https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/formulier-recht-van-bezwaar

TV Vessem verstrekt verder geen gegevens aan andere derde partijen en maakt geen gebruik van derde partijen voor de uitvoering van haar activiteiten.

Voor de tennistrainingen wordt samengewerkt met een externe partij. De afspraken tussen leden en deze partij worden rechtstreeks gemaakt. Daarbij geldt dan de privacy policy van die partij.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben ontvangen. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons aan je te laten overdragen of direct aan een andere partij. We kunnen je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer we je persoonsgegevens mogen verwerken op basis van de toestemming die je hiertoe hebt gegeven, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Wanneer je naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!
Dit zijn onze contactgegevens:

TV Vessem
Jan Smuldersstraat 54
5512 AZ Vessem
www.tvvessem.nl
[email protected]